9. Bánjunk óvatosan a „hamis barátokkal” és a szakzsargonnal, ügyeljünk a rövidítésekre és a betűszavakra!

Bánjunk óvatosan a „hamis barátokkal” és a szakzsargonnal, ügyeljünk a rövidítésekre és a betűszavakra!

A hamis barátok olyan szavak, amelyek két különböző nyelven hasonló alakúak, ám jelentésük különböző. Egy olyan többnyelvű környezetben, mint amilyen az Európai Bizottság is, a munkatársak néha keverik az általuk használt nyelveket.

Gyakori például a francia és az angol közötti áthallás, illetve megfi gyelhető, hogy a legtöbbet használt nyelv (pl. az angol) befolyásolja az anyanyelvi beszédet és fogalmazást. Egy rosszul megválasztott kifejezés azonban elriaszthatja az olvasót, aki úgy érezheti, semmi köze az EU intézményeihez, amelyek mint a világtól távol eső, zárt klub működnek. Legrosszabb esetben pedig félreértésekhez és diplomáciai bonyodalmakhoz is vezethet (például, ha valaki „kis ország” helyett azt írja egy adott államról, hogy „nem jelentős” ország…).

„Hamis barát” (azaz az idegen szóhoz hasonló magyar szó) Minek a hatására? (eredeti angol kifejezés) Miért helytelen? (a magyar szó jelentése) Az idegen szó tényleges magyar megfelelője
akció action tágabb értelemben: cselekvés; kedvezményes vásárlási lehetőség az angol szó értelme sokkal tágabb: tett, eljárás, cselekedet, cselekvés, művelet, tevékenység, munka, per, kereset stb.
aktuális actual 1. mai/jelenlegi;
2. alkalmi, időszerű
tényleges/valóságos
kompetencia competence magyarul inkább „képesség” értelemben használandó hatáskör, illetékesség
konkurens concurrent versenytárs (főnév) egyidejű (melléknév)
perspektíva perspective(s) a magyarban nézőpontot is jelent távlat; „fi nancial perspectives” az európai uniós terminológiában: pénzügyi terv
pozíció position (térbeli) helyzet álláspont, nézet, vélemény
speciális* special különös, egyes esetekre szorítkozó külön-, különös
specifi kus* specifi c különleges, sajátos 1. jellemző, jellegzetes,
2. meghatározott (az angol szó jelentése tágabb, mint a magyaré)
technikai technical eljárási móddal, jártassággal kapcsolatos, (szókapcsolatokban további lehetőségek) 1. műszaki, technológiai; (átvitt értelemben)
2. szakmai, szakértői, jogban: alaki
transzparens transparent reklámfelirat, jelmondatos tábla (főnév) (melléknév) jelentése átlátszó, tiszta, átvitt értelemben: világos

* Azonos gyökerű, ám különböző jelentésű szavak összecsúsznak a velük rokonságban lévő magyar „speciális” kifejezéssel.

Kerüljük a szakzsargont, vagy fűzzünk hozzá magyarázatot!

A (szak)zsargon bennfentesek vagy szakmabeliek csoportja által használt szavak összessége. Jelenléte elfogadható minden olyan szövegben, amelyet csak az említett csoport tagjai olvasnak.

A nem szakmabeli olvasóktól azonban a szükségesnél nagyobb erőfeszítéseket követel meg, hogy megértsék a zsargonnal teletűzdelt szöveget. Lehet, hogy egyes olvasók emiatt félre is teszik a szöveget. Éppen ezért, ha azt akarjuk, hogy mások is elolvassák írásunkat, amennyire lehet, tisztítsuk meg a szakzsargon elemeitől.

Amennyiben MÉGIS szükség van szakzsargon használatára a nagyközönség számára írt anyagokban is, fűzzünk magyarázatot az ilyen kifejezésekhez az első előforduláskor, vagy csatoljunk szószedetet, illetve illesszünk be az alább felsorolt honlapokra utaló linket, esetleg hivatkozást, hogy megkönnyítsük az olvasó dolgát.

Az itt következő, távolról sem teljes táblázat az EU intézményeinél gyakran előforduló kifejezéseket tartalmazza:

Szakzsargon (magyar) Javasolt meghatározás
acquis, (közösségi) vívmányok az EU jogszabályainak összessége (a tagállamokra vonatkozó jogok és kötelességek összessége)
arányosság az arányosság elve kimondja, hogy egy bizonyos cél eléréséhez használt eszközök nem haladhatják meg az annak a célnak az eléréséhez megfelelő és szükséges szintet
bővítés az EU „kiterjesztése”, azaz új tagok felvétele
csatlakozó ország a csatlakozó ország státuszt az a tagjelölt ország nyerheti el, amely megfelel a koppenhágai kritériumoknak, és az Európai Unióval folytatott csatlakozási tárgyalásai lezárultak
kohézió arra a törekvésre utal, hogy az Unión belül csökkentjenek a társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek
komitológia („bizottságosdi”) olyan eljárás, mely során a Bizottság speciális tanácsadó bizottságok véleményét kéri ki (az uniós joganyag végrehajtásával kapcsolatban)
közösségi módszer az EU-ban a döntéshozatalra kifejlesztett módszer, melynek révén a Bizottság, a Parlament és a Tanács szorosan együttműködnek
mainstreaming annak biztosítása, hogy az adott témát minden uniós szakpolitikában általánosan fi gyelembe vegyék
szubszidiaritás a „szubszidiaritás elve“ értelmében az uniós döntéseket mindig a polgárokhoz a lehető legközelebb eső szinten kell meghozni
tagjelölt ország az az ország, amely felvételét kérte az Európai Unió tagállamai közé, és amelynek a Közösség hivatalosan elfogadta a csatlakozási kérelmét, és megkezdte a csatlakozási tárgyalásokat


Bánjunk óvatosan a rövidítésekkel és betűszavakkal!

A túl sok ismeretlen rövidítés miatt a szöveg érthetetlenné válik, és fennáll a veszélye, hogy az olvasó elalszik (vagy akár dühbe gurul): (ERFA + EMOGA + KAP = ZZZ/GHRR).

Előfordulhat, hogy valamelyik rövidítés esetleg nem ismert az olvasó előtt. Ilyenkor a következőt érdemes tenni).
  • ha a kifejezés csak egyszer vagy kétszer fordul elő a szövegben, írjuk ki teljes hosszában; vagy
  • első előforduláskor írjuk ki teljes hosszában, mögötte zárójelben feltüntetve a rövidítést, majd a továbbiakban használjuk csak a rövidítést, és/vagy
  • csatoljuk a rövidítések listáját vagy egy olyan linket, amely elvezet jelentésükhöz.
Az Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató Főbb betűszavak és rövidítések (Main Acronyms and Abbreviations) című részében (http://publications. europa.eu/code/hu/hu-5000400.htm) számos, az Európai Bizottság dokumentumaiban használt betűszó és rövidítés magyarázata megtalálható.

Mint mindig, most is gondoljunk az olvasó igényeire:


Vannak olyan olvasók, akiket zavar, ha az „ismert” rövidítéseket teljes hosszukban kiírjuk.

Ha a széles körben használt TARIC-rövidítés helyett minden sorban kiírnánk az „Európai Közösségek integrált vámtarifája” elnevezést, a dokumentum hossza jelentősen megnövekedne.

Gondoljunk arra is, hogy különböző szövegkörnyezetben a különböző rövidítések és betűszavak más-más jelentést kapnak.

Például:

az ESA lehet a/z/ Európai Űrügynökség (European Space Agency)

Euratom Ellátási Ügynökség (Euratom Supply Agency)

Európai Számlák Rendszere (European System of Accounts)

a veszélyeztetett fajokról szóló törvény (Endangered Species Act)

vagy környezetvédelmi szempontból érzékeny terület (Environmentally Sensitive Area)

Kelet- és Nyugat-Afrika (Eastern and Southern Africa)

elektronstimulált adszorpció (Electron Stimulated Adsorption)

és még számos más lehetőség
Forrás: http://iate.europa.eu


© Európai Unió, 2013
Privacy Policy